La teva recompensa, el seu futur.

Acollint una filleta o un fillet li dones l’oportunitat de tenir una família que li acompanyi en el seu creixement. Ajuda’ls en el seu camí, a Menorca hi ha filletas i fillets que et necessiten. Créixer en família és un dret.

La teva recompensa, el seu futur.

Acollint una filleta o un fillet li dones l’oportunitat de tenir una família que li acompanyi en el seu creixement. Ajuda’ls en el seu camí, a Menorca hi ha filletas i fillets que et necessiten. Créixer en família és un dret.

Què és l’acolliment familiar?

A Menorca hi ha fillets, filletes i adolescents que per diferents causes i de forma temporal no poden viure amb la seva família.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció que ofereix a aquests menors un entorn familiar afectiu i educatiu, necessari per al desenvolupament correcte, mentre que no sigui possible el retorn amb la seva pròpia família.

Què és l’acolliment familiar?

A Menorca hi ha fillets, filletes i adolescents que per diferents causes i de forma temporal no poden viure amb la seva família.

L’acolliment familiar és una mesura de protecció que ofereix a aquests infants un entorn familiar, afectiu i educatiu, necessari per al seu correcte desenvolupament, mentre no sigui possible el retorn a la seva pròpia família.

Qui pot ser família d’acollida?

Qualsevol persona, parella o família, sense que importi el sexe o l’estat civil, pot ser família d’acollida, una volta s’hagi declarat idònia i s’hagi incorporat a la borsa de famílies acollidores del Consell Insular de Menorca.

En aquesta declaració d’adequació el que es valora és:

La capacitat per oferir un entorn familiar alternatiu, adequat i acollidor que permeti el complet desenvolupament del fillet, filleta o adolescent, respectant la seva història, identitat i cultura, tot acceptant la relació amb la família d’origen, en cas que es valori adequat. Al mateix temps es valora la disponibilitat per a la criança, la capacitat educativa i l’estabilitat emocional, així com la motivació per a l’acolliment familiar.

A més d’aquesta valoració es durà a terme un curs de formació específic de 10 hores, en el qual es desenvoluparan els temes més rellevants de l’acolliment familiar.

Qui pot ser família d’acollida?

Qualsevol persona, parella o família, sense que importi el sexe o l’estat civil, pot ser família d’acollida, una volta s’hagi declarat idònia i s’hagi incorporat a la borsa de famílies acollidores del Consell Insular de Menorca.

En aquesta declaració d’adequació el que es valora és:

La capacitat per oferir un entorn familiar alternatiu, adequat i acollidor que permeti el complet desenvolupament del fillet, filleta o adolescent, respectant la seva història, identitat i cultura, tot acceptant la relació amb la família d’origen, en cas que es valori adequat. Al mateix temps es valora la disponibilitat per a la criança, la capacitat educativa i l’estabilitat emocional, així com la motivació per a l’acolliment familiar.

A més d’aquesta valoració es durà a terme un curs de formació específic de 10 hores, en el qual es desenvoluparan els temes més rellevants de l’acolliment familiar.

Tipus d’acolliment
familiar

Acolliment d urgència

La família està disponible per acollir de forma immediata el fillet o la filleta per tal d’evitar-ne l’ingrés a un centre de protecció. Generalment aquesta mesura va dirigida a menors de 0 a 6 anys.

Normalment la durada d’aquesta modalitat d’acolliment és de màxim 6 mesos, període en què es fa una valoració de la situació del menor i es proposa tornar a la família d’origen o bé la mesura de protecció més adequada i estable.

Acolliment temporal

És una mesura dirigida a menors de qualsevol edat i sol tenir una durada màxima de 2 anys. Aquest acolliment es considera transitòria i es dóna quan es preveu una reinserció del nen/nena/adolescent amb la família.

L’objectiu és que aquests fillets, filletes i adolescents puguin créixer en el caliu d’una llar, mentre la seva família supera les dificultats que han originat la mesura de protecció.

Si finalment aquesta reinserció no és possible, es cercaran altres mesures més estables, com ara l’acolliment permanent o l’adopció.

Acolliment permanent

És un acolliment de llarga durada. S’aplica quan existeix poca o nul·la previsió, a mitjà o llarg termini, de reintegració familiar del fillet, filleta o adolescent amb la seva família d’origen, tot i que solen mantenir-hi el contacte. Pot durar fins a la majoria d’edat.

Acolliment especialitzat

Pot ser temporal o permanent. S’aplica a menors amb necessitats o circumstàncies especials (discapacitat, problemes de salut, problemes de conducta o adaptació, grups de germans, adolescents amb problemes de conducta, etc.).

En aquest tipus d’acolliment és imprescindible que almenys una de les persones cuidadores tingui formació específica en l’àmbit sanitari, social, educatiu i experiència per desenvolupar les situacions requerides.

Famílies Col·laboradores

Les famílies col·laboradores són famílies reparadores.

Aquest programa té per objectiu oferir a les persones menors un espai familiar temporal on poder compartir períodes de temps determinats, generalment no lectius, com ara caps de setmana, festius i vacances. Aquests moments de convivència positiva es poden desenvolupar al domicili de la família col·laboradora (un dinar, un sopar junts, pel·lícula i crispetes, jocs, etc.) o poden ser experiències organitzades per la mateixa família (un dia al cinema, una excursió, un dia a la platja o qualsevol altra activitat ludicoesportiva).

El programa persegueix els objectius següents:

  • Oferir a les persones menors tutelades amb mesura d’acolliment residencial activitats de lleure externes al centre per reduir els efectes negatius de la institucionalització.
  • Proporcionar un entorn familiar positiu i càlid en el qual fillets, filletes i joves aprenguin a relacionar-se, a conviure, i en què puguin interioritzar dinàmiques familiars adequades.
  • Establir vincles emocionals segurs i sans.
  • Ampliar la xarxa de suport social.

Aquesta iniciativa és molt beneficiosa per als menors tutelats i és una experiència molt gratificant per a les famílies que hi participen.

La participació en aquest programa és compatible amb la família d’acolliment (amb o sense un acolliment en actiu).

Qui pot ser família col·laboradora?

Tu! Les famílies o persones interessades a col·laborar han de complir els mateixos requisits que es demanen a les famílies per a l’acolliment familiar.

La teva família pot ser part del canvi! Col·labora-hi!

Tipus d’acolliment familiar

Acolliment d urgència

La família està disponible per acollir de forma immediata el fillet o la filleta per tal d’evitar-ne l’ingrés a un centre de protecció. Generalment aquesta mesura va dirigida a menors de 0 a 6 anys.

El temps d’estada en aquesta modalitat d’acolliment normalment és de fins a sis mesos, període en el qual es realitza un estudi de la situació del menor i es proposa la reintegració a la família d’origen o la mesura de protecció més adequada i estable.

Acolliment temporal

És una mesura dirigida a menors de qualsevol edat i sol tenir una durada màxima de 2 anys. Aquest acolliment es considera transitori i es dóna quan es preveu una reinserció del nen/nena/adolescent amb la família.

L’objectiu és que aquests fillets, filletes i adolescents puguin créixer en el caliu d’una llar, mentre la seva família supera les dificultats que han originat la mesura de protecció.

Si finalment aquesta reinserció no és possible, es cercaran altres mesures més estables, com ara l’acolliment permanent o l’adopció.

Acolliment permanent

És un acolliment de llarga durada. S’aplica quan existeix poca o nul·la previsió, a mitjà o llarg termini, de reintegració familiar del fillet, filleta o adolescent amb la seva família d’origen, tot i que solen mantenir-hi el contacte. Pot durar fins a la majoria d’edat.

Acolliment especialitzat

Pot ser temporal o permanent. S’aplica a menors amb necessitats o circumstàncies especials (discapacitat, problemes de salut, problemes de conducta o adaptació, grups de germans, adolescents amb problemes de conducta, etc.).

En aquest tipus d’acolliment és imprescindible que almenys una de les persones cuidadores tingui formació específica en l’àmbit sanitari, social, educatiu i experiència per desenvolupar les situacions requerides.

Famílies Col·laboradores

Les famílies col·laboradores són famílies reparadores.

Aquest programa té per objectiu oferir a les persones menors un espai familiar temporal on poder compartir períodes de temps determinats, generalment no lectius, com ara caps de setmana, festius i vacances. Aquests moments de convivència positiva es poden desenvolupar al domicili de la família col·laboradora (un dinar, un sopar junts, pel·lícula i crispetes, jocs, etc.) o poden ser experiències organitzades per la mateixa família (un dia al cinema, una excursió, un dia a la platja o qualsevol altra activitat ludicoesportiva).

El programa persegueix els objectius següents:

  • Oferir a les persones menors tutelades amb mesura d’acolliment residencial activitats d’oci externes al centre a fi de reduir els efectes negatius de la institucionalització.
  • Proporcionar un entorn familiar positiu i càlid en el qual fillets, filletes i joves aprenguin a relacionar-se, a conviure, i en què puguin interioritzar dinàmiques familiars adequades.
  • Establir vincles emocionals segurs i sans.
  • Ampliar la xarxa de suport social.

Aquesta iniciativa és molt beneficiosa per als menors tutelats i és una experiència molt gratificant per a les famílies que hi participen.

La participació en aquest programa és compatible amb la família d’acolliment (amb o sense un acolliment en actiu).

Qui pot ser família col·laboradora?

Tu! Les famílies o persones interessades a col·laborar han de complir els mateixos requisits que es demanen a les famílies per a l’acolliment familiar.

La teva família pot ser part del canvi! Col·labora-hi!

Suport a les famílies d’acollida

Al llarg de l’acolliment tant la família com el nen, la nena o l’adolescent acollit tindran el suport d’un equip multidisciplinari que els acompanyaran durant tot el procés.

Totes les famílies acollidores rebran una prestació econòmica per ajudar a pal·liar les despeses que genera l‟acolliment. A més d’ajuts puntuals per despeses extraordinàries (dentista, activitats extraescolars, etc.).

Suport a les famílies d’acollida

Al llarg de l’acolliment tant la família com el nen, la nena o l’adolescent acollit tindran el suport d’un equip multidisciplinari que els acompanyaran durant tot el procés.

Totes les famílies acollidores rebran una prestació econòmica per ajudar a pal·liar les despeses que genera l‟acolliment. A més d’ajuts puntuals per despeses extraordinàries (dentista, activitats extraescolars, etc.).

Fes-te família d’acollida en 4 passes

1

Demanar cita al Servei Insular de Família (SIF) del Consell Insular de Menorca

2

Presentar la documentació sol·licitada.

3

Fer la valoració psicosocial.

4

Participar en una formació específica de 10 hores.

Documentació a presentar

Sol·licitud.

 

Fitxa de dades.

 

Compromís de veracitat.

 

Compromís de confidencialitat.

 

Declaració jurada.

 

Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries.

 

Autorització per a l’accés i la verificació telemàtica de dades.

 

Fes-te família d’acollida en 4 passes

1

Demanar cita al Servei Insular de Família (SIF) del Consell Insular de Menorca

2

Presentar la documentació sol·licitada.

3

Fer la valoració psicosocial.

4

Participar en una formació específica de 10 hores.

Documentació a presentar

Sol·licitud.

 

Fitxa de dades.

 

Compromís de veracitat.

 

Compromís de confidencialitat.

 

Declaració jurada.

 

Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries.

 

Autorització per a l’accés i la verificació telemàtica de dades.

 

Normativa Internacional

Declaració sobre els drets dels infants

Convenció sobre els drets dels infants

Normativa Nacional

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.

Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Normativa autonòmica

Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació idoneïtat.

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les illes Balears.

Normativa Internacional

Declaració sobre els drets dels infants

Convenció sobre els drets dels infants

Normativa Nacional

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.

Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

Normativa autonòmica

Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació idoneïtat.

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les illes Balears.

Contacte

Vols acollir?

Posa’t en contacte amb nosaltres. Truca a 971 361 212 o escriu a acolliments@cime.es

Envieu un missatge de WhatsApp i us contestarem en horari d’oficina.

Per a més informació o demanar una cita contactar amb el Servei Insular de Família:

971 361 212

acolliments@cime.es

Què és l’acolliment familiar?

Qui pot ser família d’acollida?

Tipus d’acolliment familiar

Suport a les famílies d’acollida

Fes-te família d’acollida en 4 passes

Normativa

Vols acollir?

Posa’t en contacte amb nosaltres. Truca a 971 361 212 o escriu a acolliments@cime.es

Envia un missatge de Whatsapp i et contestarem en horari d’oficina.