Política de privadesa

MARC LEGISLATIU

El model de gestió de la privadesa i la protecció de dades del Consell Insular de Menorca es fonamenta en el marc jurídic següent:

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, i per el que es deroga la Directiva.Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Responsable : Consell Insular de Menorca
NIF : S0733002J
Adreça postal : Pl. Biosfera, 5
Codi postal : 07703 MAÓ, Illes Balears
Pàgina web : https://acollimentmenorca.es/

EXERCICI DELS DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les dades. Aquests drets només poden ser exercits per la persona interessada o per la persona representant degudament acreditada (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi). En el cas duna persona difunta, el dret de supressió pot ser exercit pels familiars davant els òrgans responsables dels fitxers que continguin dades daquesta persona.

Quins són els meus drets?

DRET DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS
Accés (article 15 del RGPD) Permet obtenir la confirmació de si hi ha o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tractin, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat. En cas de sol·licitar accés a imatges de càmeres de vídeo, adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar el següent: adreça de les càmeres de vídeo, data i franja horària (fracció de mitja hora).
Rectificació (article 16 del RGPD) Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes. Cal aportar la documentació que justifiqui la rectificació de dades sol·licitada.
Cancel·lació/supressió (dret a l’oblit) (article 17 del RGPD) Permet obtenir la supressió de les dades que afecten la persona interessada. En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (només a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.
Limitació (article 18 del RGPD) Permet utilitzar les dades només per a reclamacions o protecció de drets aliens, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús. Caldrà acreditar els motius dacord amb el que estableix el RGPD.
Portabilitat (article 20 del RGPD) Permet rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable S’han de complir els requisits següents:
– El tractament es basa en el consentiment o un contracte.
– El tractament es fa per mitjans automatitzats.
Inclou el dret que les dades es transmetin directament de responsable a responsable, si és tècnicament possible.
No es pot exercir aquest dret quan el tractament es fonamenta en el compliment duna missió dinterès públic o inherent a lexercici del poder públic.
Oposició (article 21 del RGPD) Permet demanar a lAdministració que es deixi dutilitzar una dada determinada per a un tractament concret. Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adequada, llevat que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment de la ciutadania.

Procediment

Podeu exercir els vostres drets de forma gratuïta adjuntant el model específic de sol·licitud degudament emplenat i de la següent forma:

  • Telemàticament mitjançant Registre d’entrada a través de la Carpeta ciutadana del Consell Insular de Menorca ( https://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=990100891 )
  • Presencialment mitjançant Registre d’entrada al Servei d’Atenció Ciutadana i Qualitat del Consell Insular de Menorca o bé pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP ») i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada.

Dacord amb larticle 14 de la LPACAP relatiu als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb lAdministració Pública, caldrà que presentin la seva sol· licitud mitjançant Registre dentrada a través de la Carpeta ciutadana del Consell Insular de Menorca adjuntant el model específic dinstància que correspongui.

Per resoldre aquests drets, us informem que, en compliment de l’article 28.2 de la LPACAP, aquesta Administració haurà de verificar les dades sol·licitades i que obren en poder d’altres administracions públiques o altres òrgans gestors d’aquesta administració, llevat que manifesti la seva oposició expressa .

Termini

El Consell Insular de Menorca us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini de UN (1) mes . En cas de peticions especialment complexes , el termini es pot ampliar DOS (2) mesos més i fins a un màxim de TRES (3) mesos. En aquest cas, la persona interessada rebrà una notificació prèvia amb les causes que justifiquin l’allargament del termini.

Un cop transcorregut aquest termini sense que de forma expressa es respongui a la seva petició o, no hagi obtingut una resposta adequada o conforme al que la legislació vigent reconeix, té la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com a autoritat de control nacional.

CONTACTE AMB EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè el Consell Insular de Menorca compleixi correctament la normativa en matèria de protecció de dades.

Aquesta figura està regulada al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell («RGPD»), del 27 d’abril del 2016 ia la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.

El Consell Insular de Menorca ha designat un Delegat de protecció de dades dacord amb el que estableixen els articles 37, 38 i 39 del RGPD.

Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades al Consell Insular de Menorca, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible.

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades

Adreça postal : Pl. Biosfera, 5
Codi postal : 07703 Maó, Illes Balears
Correu electrònic : protecciodades@cime.es

Recordeu, però, que l’exercici de drets de protecció de dades ho ha de fer d’acord amb l’apartat «Exercici de drets en matèria de protecció de dades» d’aquesta mateixa política de privadesa.

Aquest canal només està habilitat per a qüestions vinculades a la protecció de dades personals i no a altres consultes sobre procediments i obligacions de caràcter administratiu.

Què és l’acolliment familiar?

Qui pot ser família d’acollida?

Tipus d’acolliment familiar

Suport a les famílies d’acollida

Fes-te família d’acollida en 4 passes

Normativa

Vols acollir?

Posa’t en contacte amb nosaltres. Truca a 971 361 212 o escriu a acolliments@cime.es

Envia un missatge de Whatsapp i et contestarem en horari d’oficina.